Kategorie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DANGO SHOP

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem sklep-dango.pl.
Sprzedającym jest firma DANGO Martyna Raszka z siedzibą w Rosnowie 2/2. Sprzedającym jest Martyna Raszka dostępna pod adresem 76-042 Rosnowo 2/2, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisana pod numerem NIP: 4990599669, REGON: 360045009.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
- pod numerem telefonu: 662 020412 (koszt połączenia wg stawek Operatora);
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@sklep-dango.pl.

 

§1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w sklepie internetowym Dango Shop.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Dango Shop w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca (Sprzedający/Sprzedawca) – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Dango Shop na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Dango Shop.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Dango Shop, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Dango Shop w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy artykułu 66 w Kodeksie Cywilnym, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Dango Shop.
 9. Sklep Dango (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep-dango.pl
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do otwarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 §2. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep-dango.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Dango Shop przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy Dango Shop prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie Dango Shop są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiające, lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 §3. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Dango Shop są cenami netto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie oraz drogą mailową.
 3. Zamówienia przyjmowane telefonicznie bądź drogą mailową powinny zawierać kompletne informacje: Imię i nazwisko, e-mail (w przypadku zamówienia telefonicznego) adres dostawy, nazwę produktu, jego ilość oraz rodzaj dostawy. Następnie Klient otrzymuje informację o kwocie do zapłaty i numer konta.
 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową oraz e-mail można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 17:00.
 5. Zamówienie jest skuteczne jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 6. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 7. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury nie-VATowskiej, która może zostać załączona do wysłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur (rachunków) w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 11. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. W przypadku wybrania opcji „za pobraniem” wysyłka następuje w ciągu 3 dni od potwierdzenia zamówienia..
 12. Klient ma 7 dni, aby dokonać wpłaty za Zamówienie. W przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

 §4. Wysyłka

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą Poczty Polskiej lub Kuriera DPD. Istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przygotowanie towaru do wysyłki trwa około 3 dni od zaakceptowania płatności.
 4. Towar jest wysyłany dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i piątki. Więcej szczegółów można znaleźć w zakładce "Wysyłka".
 5. Towar z wybraną przesyłką "Przedsprzedaż" jest wysyłany w terminie określonym w zakładce "Wysyłka". 
 6. Klient wybierając towar dostępny w przedsprzedaży i towar dostępny od ręki, pokrywa koszty wysyłki. Koszty wysyłki obejmują jedynie towar dostępny od ręki, towar dostępny w przedsprzedaży zostanie wysłany listem ekonomicznym. 
 7. Klient wybierając kilka towarów dostępnych w przedsprzedaży i wybierając inną formę wysyłki niż list ekonomiczny, pokrywa koszt wysyłki. Jeśli Klient chce wybrać inną formę wysyłki zaznacza w produkcie opcję "Wysyłka priorytetowa" lub "Wysyłka polecona".
 8. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili, klikając w link „Wysyłka”.
 9. Klient ponosi wszelkie koszta związane z niedostarczeniem przesyłki, w tym opłatę za zwrot przesyłki w przypadku nieodebrania paczki.

 §5. Płatności

 1. Na każdy sprzedany Towar wystawiamy Paragon lub imienny dowód wpłaty (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub przelewem na konto bankowe sklepu (przelew tradycyjny na poczcie lub internetowy). Dostępna jest również płatność poprzez PayU, tpay.com (w tym PayPal) oraz kartą debetową lub kredytową.
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 §6. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1; dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; dostarczania prasy; usług w zakresie gier hazardowych. (Artykuły papiernicze, przypinki oraz prasa nie podlega zwrotowi!).
 5. Koszt odesłania towaru do przedsiębiorcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi konsument.

 §7. Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (Imię i nazwisko, data zakupu produktu, adres, produkty zakupione, problem jaki się pojawił z produktem).
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną wymianę, chyba że wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmiernych kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z Umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego).
 5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem miesiąca od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 §8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego Dango Shop w związku z zakupami jest Usługodawca
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży , w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
 4. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”, Klienci posiadający konto w Dango Shop mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
 5. Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: kontakt@sklep-dango.pl
 6. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 7. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania umowy następuje przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy.

 §9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklep-dango.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  b.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą.
  c. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 §10. Zmiana regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowanie o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Dango Shop nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu

 §11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.).

 

Data opublikowania regulaminu: 29.11.2014 r.

Data edycji regulaminu: 10.06.2015 r.

Dodano: Pkt 5 §4.

Data edycji regulaminu: 16.03.2017 r. 

Dodano Pkt 5 §6.

Data edycji regulaminu: 21.05.2017 r. 

Dodano Pkt 5 §4.

Dodano Pkt 6 §4.

Dodano Pkt 7 §4.

Zmieniono Pkt 4 §4.

Dodano §9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


Produkt dodany do porównania!