Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Sklep Dango zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności zawiera wyjaśnienia na temat rodzajów danych osobowych, które gromadzimy na stronie internetowej naszego sklepu ("Sklep Dango"), a także na temat sposobu wykorzystywania, udostępniania i ochrony tych danych. Aby zrozumieć poglądy i praktyki związane z danymi osobowymi użytkownika i ich przetwarzaniem, należy uważnie zapoznać się z poniższymi informacjami. Poprzez korzystanie z naszego sklepu albo zarejestrowanie się w nim użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał całość niniejszej polityki prywatności.

1. Informacje ogólne
Szanujemy prawo użytkownika do zachowania prywatności i nie będziemy żądać ani gromadzić większej ilości informacji, niż będziemy potrzebować do świadczenia usług, o które użytkownik poprosi. Naszym ogólnym celem jest zapewnienie, że gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych będzie odbywać się stosownie do potrzeb związanych ze świadczeniem usług na rzecz użytkownika oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych.

2. Kim jesteśmy?
DANGO Martyna Raszka
Rosnowo 2/2
76-042 Rosnowo
NIP: 4990599669

Sklep Dango jest administratorem danych osobowych gromadzonych od użytkownika.

3. Jak dbamy o Twoje dane?
Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

4. Jakie dane gromadzimy?
Informacje na temat użytkownika gromadzimy z różnych źródeł.

Dane udostępniane przez użytkownika.
Podczas uzyskiwania dostępu albo korzystania ze sklepu, na przykład przy czynnościach, takich jak:
- utworzenie konta;
- zamówienie biuletynu;
- wzięcie udziału w konkursie online albo wypełnienie ankiety;
gromadzimy dane osobowe od użytkownika.

Dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika podczas tworzenia konta do korzystania ze sklepu internetowego obejmują:
- imię i nazwisko;
- adres e-mail;
- hasło;
- adres;
- numer telefonu;
Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do korzystania ze Sklepu Dango. Jeżeli użytkownik nie będzie mógł podać którychkolwiek z tych danych osobowych, nie będziemy w stanie zrealizować poprawnie zamówienia.

W przypadku zapisywania się do otrzymywania biuletynu gromadzimy następujące dane:
- imię i nazwisko;
- adres e-mail.

Kiedy użytkownik weźmie udział w prowadzonym przez nas konkursie internetowym albo wypełni ankietę, będziemy gromadzić dane osobowe gromadzone poprzez zapewniane przez nas formularze internetowe.

Dane, które gromadzimy na temat użytkowników
Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę, niezależnie od tego, czy korzysta z konta, czy nie, używamy plików cookie i innych technologii do automatycznego gromadzenia następujących informacji:
- Informacje techniczne, w tym adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia lokalizacji i strefy czasowej, system operacyjny i platforma;
- Informacje o wizycie użytkownika, w tym o stronie internetowej, z której nastąpiło wejście na stronę Sklepu Internetowego oraz o przeglądanych albo wyszukiwanych produktach;
- Długość odwiedzin na niektórych stronach, informacje o interakcji ze stroną (na przykład przewijanie, kliknięcia i ruchy myszy) oraz metody używane do zakończenia przeglądania strony.

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z plików cookie i kontrolowania wykorzystania plików cookie, należy zapoznać się ze znajdującą się w linku Polityką plików cookie.

Jeżeli użytkownik nie przekaże danych osobowych
Jeżeli będziemy musieli gromadzić dane osobowe na mocy prawa albo warunków umowy zawartej z użytkownikiem, a użytkownik nie przekaże tych danych, gdy będzie to wymagane, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy, albo staramy się zawrzeć z użytkownikiem. W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania produktu zapewnianego albo usługi świadczonej przez nas na rzecz użytkownika, przy czym powiadomimy wtedy użytkownika, jeżeli do tego dojdzie.

5. W jakim celu gromadzimy dane?
Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:
- zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc. oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie);
- zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);
- przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
- przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród;
- prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;
- ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;
- dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego;
- wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
- prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.

6. Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Tobie?
Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży lub dokonywaniu Rezerwacji w Sklepie Internetowym, jak również przy zapisywaniu się na newslettera. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.
W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach newslettera, który działa na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje konsumenckie Klienta, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Klienta zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 22 ust. 2 lit. c) RODO). Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich Klientów.

7. Prawa użytkownika
Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
- dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
- żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
- cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

Użytkownik, który ma u nas konto, może się na nie zalogować, aby zaktualizować lub usunąć niektóre swoje dane osobowe, a także usunąć konto.

8. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?
Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez nas lub naszych Usługodawców (np. płatności natychmiastowe) wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań oraz wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, w jakich te informacje zostały zgromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Kiedy korzystanie z danych użytkownika nie jest już konieczne, usuniemy je z naszych systemów i rejestrów lub podejmiemy kroki, aby dokonać odpowiedniej anonimizacji danych, tak aby nie można już było zidentyfikować użytkownika na ich podstawie (chyba że musimy zachować dane użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań prawnych albo regulacyjnych, którym podlegamy). Oznacza to, że jeżeli użytkownik nie logował się do naszego sklepu w ciągu 5 lat, podejmiemy kroki w celu usunięcia lub anonimizacji jego danych osobowych.

9. W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika?
Dane osobowe użytkowników są gromadzone za pośrednictwem bezpiecznego serwera. Oprogramowanie bezpiecznego serwera szyfruje przekazywane dane przed przekazaniem ich do nas. Oprócz tego wdrożyliśmy procedury bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony przechowywania i niedopuszczenia do nieupoważnionego dostępu do danych osobowych użytkowników.

10. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności w odpowiedzi na zmianę wymogów prawnych, regulacyjnych albo operacyjnych. Użytkownik zostanie powiadomiony o takich zmianach (w tym o terminie ich wejścia w życie).


Przejdź do strony głównej
Newsletter
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail
 
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ